Category Archives: Uncategorized

Szkolenie z wartościowania drzewostanów

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie-warsztaty pn.:

Szkolenie z wartościowania drzewostanów

Termin szkolenia: 13 maja 2023 rok; rozpoczęcie godzina: 10:00
Miejsce: ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary, Siedziba Nadleśnictwa Lipinki. Otwórz mapę

Szkolenie-warsztaty obejmuje 8 godzin edukacyjnych, które poprowadzi Michał Szczepaniak – Z-ca Nadleśniczego, Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lipinki

Szkolenie-warsztaty realizują ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwolą uzyskać 4 punkty za warsztaty-szkolenie, określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

80 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
180 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 05 maja 2023 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Program szkolenia

 1. Taksacja leśna – prace urządzeniowe w zakresie przygotowania Planu Urządzenia Lasu z wprowadzeniem w szczegóły opisu taksacyjnego i kart ewidencyjnych drzewostanów.
 2. Hodowla lasu – zakładanie i pielęgnacja upraw leśnych oraz młodników, z aspektami nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego w świetle wartości hodowlanej drzewostanów.
 3. Ochrona lasu – ożywione i nieożywione czynniki chorobotwórcze w odniesieniu do zdrowotności drzewostanów i ich wartości hodowlano-jakościowej.
 4. Użytkowanie lasu – szacowanie ilościowo-jakościowe drzew i surowca drzewnego w oparciu o zasady sporządzania szacunków brakarskich oraz ugruntowaną wiedzę i praktykę leśną.
 5. Przyrodniczo-społeczne wartości lasu – pozaprodukcyjne aspekty wartościowania wybranych drzewostanów stanowiących elementy cennego ekosystemu przyrodniczego oraz charakteryzujące się zwiększonymi funkcjami społecznymi.
 6. Praktyczne przeprowadzenie taksacji lasu – wyjście terenowe po lasach leśnictwa Zielony Las (Żary).

Harmonogram

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:40 Przerwa
11:40 – 13:10 Szkolenie
13:10 – 13:20 Przerwa
13:20 – 14:50 Szkolenie
14:50 – 15:00 Przerwa
15:00 – 16:30 Szkolenie

LSRM życzy Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych świąt wielkanocnych życzy zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze

Nabór na rozpoczęcie praktyk od 1 stycznia 2023 r.

praktyki

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze, rozpoczyna po latach, po raz kolejny, prowadzenie praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami (t .jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 586 z późn. zm.)

Poprzednie edycje

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2007 – 2015 prowadziło praktyki grupowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Na przestrzeni tych lat, spośród osób które uczestniczyły istotna część obecnie czynnie wykonuje zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje praktyk LSRM

 • Zajęcia będą odbywać się w kilkuosobowych grupach. 
 • W trakcie praktyki kandydat na rzeczoznawcę stosownie do obowiązujących wymogów sporządza projekty sześciu operatów szacunkowych.
 • Sporządzanie projektów operatów szacunkowych koordynowane będzie przez doświadczonych rzeczoznawców stowarzyszonych w LSRM posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
 • W trakcie praktyki adepci zawodu mogą wzbogacić wiedzę nabytą na studiach o praktyczne aspekty pracy rzeczoznawcy.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj: Szczegółowe informacje o praktykach w LSRM

lub zadzwoń na nr 68 322-18-01 lub 601 782 472

Informacja o wyborze nowego zarządu LSRM w Zielonej Górze

INFORMACJA

W dniu 4 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrany został nowy Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w następującym składzie:

 1. Urszula Maśko – Przewodniczący 
 2. Mariusz Mazurek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Anna Opalińska – Skarbnik
 4. Józef Maśko – Sekretarz
 5. Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń.

 

Równocześnie na tym Walnym Zebraniu członków LSRM wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Zenon Miech – Przewodniczący
 2. Eugeniusz Pierzchlewicz – Członek
 3. Marta Cytrycka – Członek.

 

Jednocześnie informujemy, że przeniesione zostało biuro Stowarzyszenia z ulicy Konstytucji 3 Maja 15 na ulicę Bohaterów Westerplatte 11 (pokój 505),  w którym można korzystać z biblioteki: publikacji fachowych i cenników oraz katalogów robót i obiektów budowlanych prenumerowanych przez LSRM.

Telefon kontaktowy: 68 322-18-01   lub   601782472 .

Biuro będzie czynne w dniach: wtorek-czwartek  godz. 10:00 – 15:00 .

 

                                                                                        Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                                                  Józef Maśko

                                                                                                Sekretarz LSRM

Walne zgromadzenie członków

                                                                      Koleżanki i Koledzy – Członkowie LSRM

 

Zgodnie z obowiązującym statutem LSRM w Zielonej Górze z dniem 25 listopada 2020r upływa kadencja organów (Zarząd, Komisja rewizyjna) wybranych na Walnym Zjeździe Członków w dniu 17 listopada 2017r oraz Zespołu Oceniającego Poprawność Sporządzania Operatów Szacunkowych.

Zgodnie z Ustawą z 19 czerwca 2020r o dopłatach […..] oraz uproszczonym postępowaniu układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz.U z 2020r poz. 1086) w rozdziale 7 – Zmiany w przepisach dokonano zmiany w art. 10 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach  w ten sposób, że po ust. 1e dodaje się ustęp 1f w brzmieniu:

 • Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 upływa w okresie obowiązywania stanu pandemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu , podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nowa kadencję, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia pandemicznego lub stanu epidemii.

W świetle przepisów prawa j.w. kadencja władz LSRM trwa nadal, do czasu odwołania stanu zagrożenia pandemicznego.

 

Przewodniczący Zarządu LSRM w Zielonej Górze

 

                                   Henryk Masternak

                                                                 Koleżanki i Koledzy Rzeczoznawcy Majątkowi

 

Ze smutkiem zawiadamiam, ze w dniu 4 listopada 2020r zmarł były członek LSRM w Zielonej Górze, Kol. Ryszard Wasilewski.

Cześć Jego pamięci

 

Przewodniczący Zarządu LSRM w Zielonej Górze

Henryk Masternak

Pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie możliwości fotografowania aktów notarialnych

Pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie możliwości

Szkolenie nt. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw – Warszawa 21-22.06.2018r.

Komunikat

Szkolenie „Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami po ostatniej nowelizacji uogn. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowania administracyjnym. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a grunty publiczne” – Białystok 9-10.06.2018r.

Zaproszenie
Program
Zgłoszenie

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna