KOMISJA OCENIAJĄCA

Zgodnie z art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny mając na względzie następujące zasady:

1)      organizacja zawodowa wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej dwóch rzeczoznawców majątkowych

2)      w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Tryb pracy Komisji Oceniającej Prawidłowość Sporządzania Operatów Szacunkowych określa Regulamin pobierzpdf

SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZANIA OPERATÓW SZACUNKOWYCH

Stanowisko Nazwisko i imię Numer uprawnień
PRZEWODNICZĄCY Zych Jerzy 451
CZŁONEK Czermiński Sławomir 437
CZŁONEK Grabarczyk Dariusz 948
CZŁONEK Marszał Daniel 5825
CZŁONEK Maśko Józef 444
CZŁONEK Miech Zenon 4423
CZŁONEK Paprocka Urszula 954
CZŁONEK Pierzchlewicz Eugeniusz 4197
CZŁONEK Reutt Tadeusz 1275
CZŁONEK Wasilewski Ryszard 1278