KOMISJA OCENIAJĄCA

Zgodnie z art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny mając na względzie następujące zasady:

1)      organizacja zawodowa wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej dwóch rzeczoznawców majątkowych

2)      w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Tryb pracy Komisji Oceniającej Prawidłowość Sporządzania Operatów Szacunkowych określa Regulamin pobierzpdf

SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZANIA OPERATÓW SZACUNKOWYCH

Stanowisko Nazwisko i imię Numer uprawnień
PRZEWODNICZĄCY Sikora Małgorzata 1000
CZŁONEK Bakalarz-Wojnowski Zbigniew 6387
CZŁONEK Banik Stanisław 938
CZŁONEK Gemiński Tomasz 6617
CZŁONEK Miech Zenon 4423
CZŁONEK Pierzchlewicz Eugeniusz 4197