Category Archives: Bez kategorii

Smutna wiadomość

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 16 czerwca 2023 roku zmarł nasz Kolega Henryk Malicki – współzałożyciel i pierwszy Przewodniczący Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze, którą to funkcję pełnił w latach 1992 – 2000. Kolega, który z ogromnym zaangażowaniem oraz pasją poświęcał się na niwie rzeczoznawstwa majątkowego, przekazując Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Cześć Jego pamięci.

We wtorek 20 czerwca 2023 o godz. 12:00 na Starym Cmentarzu w Zielonej Górze (ul. Wrocławska) rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Zarząd LSRM w Zielonej Górze.

Walne Zebranie Członków LSRM

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zwołuje w dniu 24 czerwca 2023 roku Walne Zebranie Członków LSRM, które odbędzie się w Sali im. Dębowskiego – II piętro Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9,

w pierwszym terminie o godz. 900 ,   w drugim terminie o godz. 915

Porządek obrad:

 1. Sprawdzenie listy obecności.
 2. Przywitanie zebranych gości.
 3. Omówienie zasad głosowania.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza zebrania.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz informacja z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 04.06.2022 r. do 31.12.2022 r.    
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Oceniającej i przedstawienie zmian                      w Regulaminie Komisji Oceniającej.
 11. Przedstawienie projektów Uchwał od 1 do 3.
 12. Głosowanie nad Uchwałą 1. w kwestii zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. .
 13. Głosowanie nad Uchwałą 2 w sprawie udzielenia absolutorium z działalności                        w  2022 r. Członkom Zarządu.
 14. Głosowanie nad Uchwałą 3 w sprawie zmiany i zatwierdzenia treści Regulaminu Komisji Oceniającej.
 15. Ogłoszenie wyników głosowania nad uchwałami nr 1 do 3.
 16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie przypominamy,  że obowiązkiem każdego członka (zgodnie ze Statutem LSRM) jest aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia w tym m.in. uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków LSRM.

Za Zarząd LSRM
Przewodniczący Zarządu LSRM
Urszula Maśko

LSRM życzy Wesołych Świąt!

wesołych świąt