Pismo PFSRM do Głównego Geodety Kraju

pismo PFSRM do Głównego Geodety Kraju

Informujemy, że Zarząd PFSRM wystosował pismo do Pani Alicji Kulki, Głównego Geodety Kraju. Pismo zawiera prośbę o podjęcie działań mających na celu zmianę sposobu przekazywania i zakresu informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, które są udostępniane rzeczoznawcom majątkowym.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią: Pismo PFSRM do Głównego Geodety Kraju

Walne Zebranie Członków LSRM w dniu 22 czerwca 2024 roku

W imieniu Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zwołuję w dniu 22 czerwca 2024 roku Walne Zebranie Członków LSRM, które odbędzie się w Sali im. G. Chmielewskiego – II piętro Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, w pierwszym terminie o godz. 9:30 , w drugim terminie o godz. 9:45

Jednocześnie przypominam, że obowiązkiem każdego członka (zgodnie ze Statutem LSRM) jest aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia w tym m.in. uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków LSRM.

Po obradach Walnego Zebrania Członków LSRM, o godz. 11:00, odbędzie się szkolenie w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych, nt.: WYKORZYSTANIE ARKUSZY KALKULACYJNYCH W WARSZTACIE PRACY RZECZOZNAWCY.
Szczegółowe informacje podamy odrębnie.

Za Zarząd LSRM
Przewodniczący Zarządu LSRM
Urszula Maśko

Smutna wiadomość

prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 kwietnia 2024 r. zmarła prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz.

Członek Honorowy SRM we Wrocławiu. Rzeczoznawca majątkowy od 1992 r. i od tego też roku kierownik Studiów Podyplomowych pn. „Wycena nieruchomości”. Od 1999 r. na kierunku geodezja i kartografia prowadziła na studiach drugiego stopnia specjalność „Gospodarka nieruchomościami”. Pani Profesor była twórcą wrocławskiej szkoły wyceny nieruchomości, a przez ponad dwadzieścia lat członkiem Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Urodziła się 30 kwietnia 1946 r. we Wrocławiu, gdzie uczęszczała do IV Liceum Ogólnokształcącego, a następnie rozpoczęła studia w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1969 r. uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1975 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Określenie przestrzennej równowagi produkcji rolniczej jako podstawa programowania prac urządzeniowo-rolnych oraz planów zagospodarowania przestrzennego wsi”. Stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego nadała jej Rada Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w 1982 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Metodyczne podstawy analizy struktury przestrzenno-gospodarczej rolnictwa dla potrzeb kompleksowego urządzania obszarów wiejskich”. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymała w 1993 r.

Kierownik Katedry Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich w latach 1990–2006, prodziekan dla kierunku Geodezja i kartografia w latach 1999–2005.

Od 1992 r. kierownik studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości”, a od 2005 r. studiów podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.

Ekspert w zakresie gospodarki przestrzennej oraz wyceny nieruchomości. Członek wielu organów doradczych na szczeblu rządowym i samorządowym, w tym m.in. Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Państwowej Rady Nieruchomości, a także ekspert Sejmowej Komisji Polityki Przestrzennej i Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, opiekun merytoryczny prac nad „Strategią rozwoju obszarów wiejskich woj. dolnośląskiego”. Wielokrotnie wchodziła w skład komisji konkursowych na projekty badawcze KBN, Zespołu Problemowego Kształcenia Kadr dla Gospodarki Przestrzennej (przy prezydium KPZK PAN), Rady Programowej dwumiesięcznika „Wycena”, Rady Programowej miesięcznika „Rzeczoznawca Majątkowy”, Rady Naukowej serii „Administratio Locorum”, czasopisma „Acta Scientiarum Polonorum”, przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego periodyku „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska” wydawanego przez Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska.

Wypromowała 8 doktorów oraz 145 magistrów. Opracowała 7 superrecenzji dla CK ds. TNiSN, 3 oceny dorobku związane z wnioskiem o tytuł naukowy, 6 ocen dorobku rozpraw habilitacyjnych, 8 ocen dorobku w związku z wnioskiem o stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, 2 recenzje wydawnicze prac habilitacyjnych, 21 recenzji rozpraw doktorskich. Recenzent ponad 100 publikacji naukowych oraz 97 projektów badawczych (grantów).

Autorka 4 podręczników, 6 skryptów, 3 książek z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wyceny nieruchomości, a także 205 publikacji naukowych, w tym 78 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swych prac prezentowała zarówno na konferencjach międzynarodowych, jak i ogólnokrajowych. Uczestniczyła w kształceniu kadr rządowych i samorządowych z zakresu gospodarki przestrzennej, strategii rozwoju obszarów wiejskich, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, medalem „Za Zasługi dla Wydziału” nadanym przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie, Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu”, Złotą Odznaką Honorową SGP, Honorową Odznaką „Za Zasługi Dla Geodezji i Kartografii”, Srebrną Odznaką Honorową NOT, odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa”. Wyróżniona nagrodą Ministra Rolnictwa, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, 22 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz godnością Honorowego Członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

Wspaniały Człowiek wielkiego umysłu, serca i charakteru, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Z poważaniem

Zarząd SRM we Wrocławiu

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę przekazać w imieniu Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze oraz moim własnym serdeczne życzenia. Niech te święta będą pełne radości, nadziei oraz miłości. Życzę także obfitości w uśmiechy, radości z bliskich spotkań oraz momentów pełnych szczęścia w tym radosnym czasie Wielkanocy.

Urszula Maśko – Przewodniczący Zarządu LSRM

Szkolenie – Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie-warsztaty nt.:

Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Termin szkolenia:
20 kwietnia 2024 r.
Rozpoczęcie godzina: 9:00
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 9
Sala im. Chmielewskiego – II piętro
Otwórz mapę

Szkolenie poprowadzi
mgr inż. Jerzy Dąbek
rzeczoznawca majątkowy nr upr. 256

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej d/s nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości; współautor publikacji i standardów wyceny dotyczących szacowania szkód, określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu i wynagrodzeń związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Szkolenie realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwala uzyskać 5 punktów za 10 godzin (2 – szkolenie, 3 – warsztaty), określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

350 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
400 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Zgłoszenie należy przesłać do 16 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Materiały

Materiały zostaną wysłane do uczestników e-mailem.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Harmonogram

8:50 Rejestracja uczestników
9:00 – 10:30 Szkolenie
10:40 – 12:10 Szkolenie
12:20 – 13:50 Szkolenie
15:30 – 16:20 Przerwa obiadowa
16:20 – 17:40 Pytania, dyskusja

 

W czasie zajęć omawiana będzie tematyka aktualnego standardu przesyłowego wraz z prezentacją wzorów stosowanych do określenia:

  • wartości służebności przesyłu;
  • wynagrodzenia za korzystanie z pasa służebności przesyłu;
  • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Dodatkowo przedstawione zostaną zadania rzeczoznawcy majątkowego w przypadku:

  • ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości decyzją starosty, wydaną na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • wydania decyzji wojewody na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Życzenia świąteczne

Kartka bożonarodzeniowa Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia mam przyjemność złożyć w imieniu Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze oraz własnym najserdeczniejsze życzenia. Wielu radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2024 Roku.

Urszula Maśko – Przewodniczący Zarządu LSRM

Smutna wiadomość – Zmarł Prof. Andrzej Hopfer

O terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych będziemy informować

Zarząd Główny
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

Szkolenie – Planowanie przestrzenne po nowelizacji ustawy w praktyce rzeczoznawcy majątkowego

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie-warsztaty nt.:

Planowanie przestrzenne po nowelizacji ustawy w praktyce rzeczoznawcy majątkowego

Termin szkolenia:
2 grudnia 2023 r.
Rozpoczęcie godzina: 10:00
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 9
Sala im. Chmielewskiego – II piętro
Otwórz mapę

Szkolenie poprowadzi
mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza
Dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Zielona Góra

Szkolenie realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwala uzyskać 3 punkty za 6 godzin (2 godz. wykładów i 4 godz. warsztatów), określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

120 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
150 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Zgłoszenie należy przesłać do 30 listopada 2023 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Materiały

Materiały zostaną wysłane do uczestników e-mailem.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Harmonogram

9:50 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:40 Przerwa
11:40 – 13:10 Szkolenie
13:10 – 13:20 Przerwa
13:20 – 14:50 Szkolenie

Szkolenie – Analiza zmian – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości

Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie pn.:

Analiza zmian – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości

Termin szkolenia:
28 października 2023 r.
Rozpoczęcie godzina: 10:00
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 9
Sala im. Chmielewskiego – II piętro
Otwórz mapę

Szkolenie poprowadzi
Józef Maśko – upr. nr 444

Szkolenie realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pozwala uzyskać 3 punkty za szkolenie, określone w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Min. Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Koszt szkolenia:

120 zł – dla członków LSRM w Zielonej Górze – z opłaconymi składkami
150 zł – dla pozostałych osób

Zgłoszenie

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Zgłoszenie należy przesłać do 26 października 2023 r. na adres e-mail: biuro@lsrmzgora.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.


Wpłata na konto LSRM Zielona Góra:
PKO BP I/O Zielona Góra,
Nr konta 39 1020 5402 0000 0102 0140 8525

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt:
Biuro LSRM
e-mail: biuro@lsrmzgora.pl lub tel. 601-782-472 lub 68 322-18-01.
Tomasz Gemiński – Członek Zarządu ds. szkoleń
tel. 602-296-701

Harmonogram

9:50 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:40 Przerwa
11:40 – 13:10 Szkolenie
13:10 – 13:20 Przerwa
13:20 – 14:50 Szkolenie

Smutna wiadomość

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 16 czerwca 2023 roku zmarł nasz Kolega Henryk Malicki – współzałożyciel i pierwszy Przewodniczący Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze, którą to funkcję pełnił w latach 1992 – 2000. Kolega, który z ogromnym zaangażowaniem oraz pasją poświęcał się na niwie rzeczoznawstwa majątkowego, przekazując Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Cześć Jego pamięci.

We wtorek 20 czerwca 2023 o godz. 12:00 na Starym Cmentarzu w Zielonej Górze (ul. Wrocławska) rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Zarząd LSRM w Zielonej Górze.